Persondataforordningen

Aktive Vandrere

Arildsvej 51, 8800 Viborg

Tlf: 0045 2251 4146

E-mail: hanneflarup@hotmail.com

Privatlivspolitik for Aktive Vandrere

Viborg den 20. maj 2018

Dataansvar for Aktive Vandrere

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Aktive Vandrere er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Aktive Vandrere

Adresse: Arildsvej 51, 8800 Viborg

Telefonnr.: 0045 2251 4146

Mail: hanneflarup@hotmail.com

Website: www.aktivevandrere.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og        e-mailadresse.

2) Særlige oplysninger:                                    

Oplysninger om specialmad.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får altid oplysningerne fra dig enten fordi du skal med på en rejse eller er interesseret i oplysninger om vores rejser.

Aktive Vandreres formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Aktive Vandrers berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger.

At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig om at deltage i en rejse.

At der er nødvendigt for at sende vores materiale om kommende rejser til dig.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din seneste rejse, så vi kan sende dig oplysninger om vores kommende rejser.

Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger:

  • Når du er tilmeldt en rejse videregiver vi dine oplysninger til det rejseselskab eller den tekniske rejsearrangør, som laver transportaftalen med et flyselskab, og som også arrangerer hotelovernatninger.
  • Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger indtil du ønsker dem slettet.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.

Retten til indsigt i egne personoplysninger.

Retten til berigtigelse.

Retten til sletning.

Retten til begrænsning af behandling.

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Aktive Vandrere

Arildsvej 51, 8800 Viborg

Tlf: 0045 2251 4146

E-mail: hanneflarup@hotmail.com

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i

Aktive Vandrere

Dato for seneste ajourføring af dokumentet:                                                      Viborg den 20. maj 2018.

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en interessevirksomhed i medfør af persondataforordningen. Interessevirksomheden er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer).

Dokumentet ajorføres løbende.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Aktive Vandrere, Arildsvej 51, 8800 Viborg. Tlf: 0045 2251 4146, E-mail: hanneflarup@hotmail.com

Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Hanne Flarup Andersen, Tlf: 2251 4146 e-mail: hanneflarup@hotmail.com

Hvad er formålene med behandlingen?

Udsende tilbud om vandrerejser til alle der har anmodet om at få tilsendt materiale.

Når du er tilmeldt en rejse videregiver vi dine oplysninger til det rejseselskab eller den tekniske rejsearrangør, som laver transportaftalen med et flyselskab, og som også arrangerer hotelovernatninger.

3. Hvilke personoplysninger behandler vi?                                                                                  

Almindelige personoplysninger:

Navn, Mailadresse, Telefon, Adresse, Fødselsdato, måned og år.

      Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ønske om specialkost.

4 Hvem behandler vi oplysninger om ?                                                                                                                              

       Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

Tidligere deltagere på rejser.

Personer som har ønsket at modtage materiale om kommende rejser.

Hvem videregives oplysningerne til:

Almindelige personoplysninger videregiver vi dine oplysninger til det rejseselskab eller den tekniske rejsearrangør, som laver transportaftalen med et flyselskab, og som også arrangerer hotelovernatninger.

Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen.

Vi sletter oplysninger så snart at du ønsker at blive slettet.

Hvordan opbevarer vi personoplysningerne i foreningen.

Vi opbevarer alle personoplysninger på en lokal computer, og i Icloud.

 Papirudgaver opbevares på kontoret.

Tilgang til kartoteketer beskyttet af password, som kun Hanne Flarup Andersen og Knud Overgaard Andersen kender til.

 Hvad gør vi, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores samarbejdspartnere (rejseselskaberne) og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.

Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?

Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt.

At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.

At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.